Fundusz Sołecki 2022

Zebranie, które rozpoczęło się o godz.18.15 a zakończyło o 20.30 w dniu 21 września 2022 roku zostało zwołane celem podjęcia uchwały w sprawie podziału środków przyznanych dla Bogucina w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Spotkanie odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie.

Porządek obrad

Na zebraniu obecny był wójt gminy Garbów Kazimierz Firlej oraz 29 mieszkańców Bogucina.  Przewodniczyła – sołtys Aneta Wolińska.
Na wstępie prowadząca przedstawiła jego porządek, w którym znalazły się następujące punkty:
1. Otwarcie zebrania oraz wybór protokolanta
2. Podsumowanie realizacji funduszu sołeckiego za 2021 rok
3. Podjęcie uchwał zmieniających przeznaczenie funduszu w 2021 roku
4. Przedstawienie wniosków dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego w 2022 roku
5. Sprawy różne
7. Zamknięcie zebrania.

Uchwały

Głosowaniu poddane zostały uchwały o:
– przesunięciu środków w ramach funduszu przyznanego na rok 2021,
– zatwierdzenie wydatków z funduszu na rok 2022.

Przesunięcie środków z 2021 roku

Na wniosek Stowarzyszenia „Mój Bogucin” przesunięto środki, które miały być wykorzystane na:

1.  organizację Festynu Sportowo-Rekreacyjnego w 2021 roku na organizację jubileuszu 10-lecia Zespołu „Bogutki”. Kwota przesunięcia: 2 570,40 zł.
2.  budowę lampy przy drodze wojewódzkiej (przystanek Kolonia Lasek Bogucki) na zakup materiałów/niezbędne wydatki dla potrzeby powstania świetlicy wiejskiej. Kwota przesunięcia: 15 000 zł.
Uchwały o zmianie przeznaczenia przyjęto większością głosów.

Oprócz w/w pozycji padła też propozycja przesunięcia środków na zakup magicznego dywanu dla szkoły ale została odrzucona przez zebranych.

Fundusz sołecki 2022

Kwota 48 328,80 zł rozdysponowana została w sposób następujący:

1. Projekt oświetlenia na odcinku od nr domu 16 do 21: 8 000 zł
2. Zakup kruszywa na remont dwóch odcinków dróg: 4 000 zł
3. Organizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego 2022: 4 000 zł
4. Bieżąca działalność Koła Gospodyń Wiejskich: 4 000 zł
5. Funkcjonowanie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca “Bogutki”: 3000 zł
6. Inwestycje na boisku BKS: 13 000 zł
7. Utrzymanie porządku na wiejskim placu zabaw: 3000 zł
8. Wydatki na potrzeby powstania świetlicy wiejskiej: 9 328,80 zł

Sprawy wiejskie 

Oprócz uchwalenia Funduszu Sołeckiego 2022 dla Bogucina uczestnicy spotkania rozmawiali o:
– braku dbałości o koszenie poboczy wokół chodników;
– rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa na drogach w Bogucinie przez postawienie luster czy umieszczeniu dodatkowych oznaczeń na jezdni w miejscach szczególnie kolizyjnych,
– rozwiązaniu problemu „rozlewiska” na odcinku drogi Bogucin – Garbów, które stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu oraz niszczy niedawno remontowaną drogę,
– budowie świetlicy wiejskiej,
– rozwiązaniu problemu zbudowania zjazdu dla dziecięcych wózków oraz osób niepełnosprawnych przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej,
– oświetleniu na II Kolonii po zakończeniu przebudowy linii energetycznej,
– braku dostępu do światłowodu w kilku fragmentach wsi.