Dzielimy Fundusz Sołecki na rok 2022

Zebranie Wiejskie jest nie tylko okazją do spotkania się z przedstawicielami urzędu gminy. To również organ uchwałodawczy, który może zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na kolejny rok.

Zebranie Wiejskie, na którym dokonamy tego podziału odbędzie się we wtorek 21 września 2021 roku o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej.

Zachęcamy mieszkańców Bogucina do przygotowania propozycji, które mogą być realizowane zgodnie z założeniami Funduszu Sołeckiego oraz ich zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z ustawą, środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które:

  1. są zadaniami własnymi gminy,
  2. służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  3. są zgodne ze strategią rozwoju gminy.