Fundusz Sołecki na 2021 rok zatwierdzony

Zebraniem, które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku, w drugim terminie o godzinie 18.15 w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie, fundusz sołecki 2021 dla naszej miejscowości został uchwalony.

Przesunięcie środków

Zanim przystąpiono do dyskusji nad wnioskami dotyczącymi podziału środków na 2021 rok poddano pod uchwałę wniosek o przesunięcie kwoty 3500 zł przeznaczonej na organizację festynu 2020 na:
– zakup aparatu fotograficznego na potrzeby sołectwa: 2500 zł
– organizację warsztatów pisarskich: 1000 zł.
Uchwałę o zmianie przeznaczenia przyjęto większością głosów.

Fundusz sołecki 2021 

Kwotę 45 875,80 zł po burzliwej i długiej dyskusji rozdysponowano następująco:

1. Na potrzeby BKS – zakup bramki: 4 000 zł
2. Bieżąca działalność Koła Gospodyń Wiejskich: 2 000 zł
3. Funkcjonowanie Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca “Bogutki”: 3 875,80 zł
4. Organizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego 2021: 5 000 zł
5. Zamontowanie luster drogowych na skrzyżowaniu drogi Bogucin/I Kolonia Bogucin – obok działki P. Gawronów i Boguszów: 4 000 zł
6. Budowa kolejnego odcinka ogrodzenia w obrębie szkoły: 9 000 zł
7. Doposażenie świetlicy szkolnej: 3000 zł
8. Budowa oświetlenia przy jednym z przystanków w II Kolonii Las Boguciński: 15 000 zł.

Wniosek Sołtys o dofinansowanie remontu uszkodzonych elementów wyposażenia oraz zamontowania kamery na wiejskim placu zabaw został wycofany.

Inne sprawy 

Oprócz uchwalenia Funduszu Sołeckiego 2021 dla Bogucina uczestnicy spotkania podjęli dyskusję m.innymi nad:
– budową świetlicy wiejskiej,
– porządkiem i sensem remontu na placu zabaw,
– możliwością pozyskania środków na budowę nowego palcu zabaw w obrębie szkoły,
– korzystaniem z pomieszczeń szkolnych/sali gimnastycznej przez mieszkańców miejscowości,
– ogrodzeniem wokół szkoły: sołtys Aneta Wolińska została zobligowana przez zebranych do podania szczegółów dotyczących przewidywanego całościowego kosztu budowy ogrodzenia.

W zebraniu:
– uczestniczył wójt gminy Kazimierz Firlej oraz 19 mieszkańców Bogucina,
– przewodniczyła sołtys Aneta Wolińska.