Z nieba do piekła.

W ubiegły poniedziałek w Urzędzie Gminy Jastków odbyła się sesja tamtejszej Rady, na którą przybyli również delegaci wsi Bogucin. Wśród osób reprezentujących naszą społeczność znaleźli się: Sołtys wsi – Sławomir Włodowski, Radni Gminy Garbów: Lidia Michoń i Artur Rybkowski, z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Mój Bogucin” – Agnieszka Szymańska, członek w/w stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich – Monika Łuczywek, trener BKS Bogucin – Paweł Rozwadowski, współtwórca portalu informacyjnego „naszgarbow.pl” – Robert Fiutek i redaktor serwisu „bogucin.net” – Krzysztof Flisiak. Pojechaliśmy do Jastkowa, aby bezpośrednio zaobserwować, jaki oddźwięk przyniesie nasz wcześniejszy apel do Radnych Gminy w sprawie przywrócenia pierwotnej nazwy dla węzła znajdującego się w ciągu drogi ekspresowej S17, a leżącego w naszej miejscowości. Widząc naszą obecność jastkowscy radni podjęli jednogłośną decyzję o przesunięciu na początek sesji punku, dotyczącego tej kwestii. Na wstępie dyskusji Przewodniczący Rady Witold Nakonieczny z Ługowa odczytał treść naszej prośby, po czym głos zabrał radny Marek Zarzeka, który zaproponował podjęcie uchwały Rady Gminy Jastków dotyczącej przekazania stanowiska Gminy do GDDKiA, w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-17. Proponowane zmiany miałyby doprowadzić do przywrócenia nazwy „Bogucin” dla węzła położonego w tej miejscowości oraz nadanie nazwy „Jastków-Dąbrowica” dla węzła leżącego na terenie gminy Jastków. Taki postulat spotkał się ze zrozumieniem zdecydowanej większości osób znajdujących się na sali obrad, ponieważ pokazywał on godność i szacunek radnych wobec swych sąsiadów, a z drugiej strony wyrażał ich należytą dbałość o interesy własnej gminy. W czasie dyskusji na ten temat swoje stanowisko, wyrażające poparcie dla tej idei, przedstawili radni Jerzy Sadawa i Roman Chudzik. Nad wysoką kulturą dyskusji panował dzielnie Przewodniczący Rady, który w dalszej części obrad zaproponował naszej delegacji zabranie głosu w przedmiotowej sprawie. Korzystając z gościnności rady podtrzymaliśmy swoje prośby wyrażone w apelu, dając jednocześnie dość wyraźnie do zrozumienia, że przybywamy tu z misją pokojową, która w żadnym stopniu nie może skutkować pogorszeniem stosunków sąsiedzkich. Obradom przysłuchiwał się Wójt Gminy Jastków Zbigniew Samoń, ale nie skorzystał z propozycji zabrania głosu w dyskusji na temat zmian nazewnictwa spornych węzłów.

Poddana pod głosowanie propozycja radnego Marka Zarzeki znalazła uznanie wśród 9 radnych, w tym Przewodniczącego Rady i jego zastępcy Krzysztofa Tomczuka. Sześciu radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny podjęciu uchwały wzywającej wójta do wysłania odpowiedniego pisma do GDDKiA w Lublinie. Takie rozstrzygnięcie należy niewątpliwie uznać za Salomonową decyzję, ukazującą wysokie morale i rycerski honor jastkowskiej rady. Wynik głosowania podsumowaliśmy doniosłym “DZIĘKUJEMY”  i gromkimi brawami, po czym rozeszliśmy się w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku. W późniejszych rozmowach z mieszkańcami wsi wskazywaliśmy wielokrotnie na wysoką kulturę obrad i jastkowską gościnność.

Niestety, nasza radość nie trwała zbyt długo. W piątek wieczorem spadła na nas, niczym grom z jasnego nieba wiadomość o wystosowaniu przez jastkowskiego wójta Zbigniewa Samonia osobistego stanowiska, będącego uzupełnieniem korespondencji do GDDKiA, a zarazem stojącego w sprzeczności ze stanowiskiem podjętym przez Radę Gminy Jastków.  W tym piśmie nie pozostawił on suchej nitki zarówno na nas, jak i większości swoich radnych. Poziom użytego w tym stanowisku słownictwa musi rodzić odrazę. Nie mamy zamiaru się do tego poziomu zniżać. Nie możemy jednak pozostać zupełnie bierni w obliczu nawoływania wójta do tworzenia podziałów pomiędzy społecznościami Bogucina i gminy Jastków.  Przecież Wójt Samoń miał doskonałą okazję, aby spojrzeć nam głęboko w oczy i przedstawić swój punkt widzenia. Możemy mieć wszak inne widzenie tych samych spraw i pięknie się różnić. Panu Wójtowi Jastkowa nie wolno zamieniać dotychczasowego kulturalnego i rzeczowego języka dialogu społecznego na język wyzwisk, oszczerstw i pogardy. Nie można nawoływać do kopania głębokich rowów pomiędzy sąsiedzkimi społecznościami. Tak samo, jak nie można obrony zagrabionego przez inne podmioty czyjegoś nazewnictwa nazywać lokalnym patriotyzmem. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie jest kosztem innych i nigdy nie depcze solidarności między ludźmi. Prezentowane przez Wójta Samonia zachowanie nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, lecz, według przyjętych powszechnie norm, winno być nazwane PASERSTWEM.  O tym, jak powinien zachować się prawdziwy gospodarz gminy w takiej niezręcznej sytuacji zdecydowali jastkowscy radni. Ich głos był bardzo wyraźny i powinien być ogólnie słyszalny. A brzmiał on mniej więcej tak: oddać innym to, co im niesłusznie zagrabiono, a dopominać się przywrócenia tego, co nam się należy.

Musi Pan mieć, panie Wójcie pełną świadomość tego, że jednoosobowo niweczy Pan owoce naszych wspólnych starań o przywrócenie właściwego stanu rzeczy.

Jednocześnie pragniemy przeprosić przychylnych nam jastkowskich radnych za krzywdy moralne wyrządzone przez Wójta gminy, a będące pośrednio skutkiem naszego wezwania.

Ponadto stanowczo odżegnujemy się od pomówienia jakoby nasza akcja była wynikiem jakichkolwiek lokalnych rozgrywek, czego dowodem jest wspólne stanowisko w przedmiotowej sprawie społeczności Bogucina oraz Pana Kazimierza Firleja, Wójta Gminy Garbów, który wielokrotnie dał wyraz poparcia dla naszej inicjatywy zmierzającej do odzyskania nazwy węzła drogowego.

Poniżej prezentujemy apel Radnych Gminy Jastków i stanowisko w tej sprawie Wójta Gminy Zbigniewa Samonia.

rada jastków

Stanowisko Wójta Gminy Jastków

Szanowni Państwo,

W dniu 23 września 2013 r. Rada Gminy Jastków większością głosów podjęła Apel w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-17 Warszawa –Lublin. Radni apelują o zmianę nazwy węzła z „Jastków” na „Bogucin”.

Jako Wójt Gminy Jastków wyraźnie oświadczam, że nie popieram tej inicjatywy i stanowczo sprzeciwiam się takiemu działaniu. Uważam, że podjęty Apel był nieprzemyślaną, pochopną i nieracjonalną decyzją wyłącznie dziewięciu radnych Gminy Jastków, którzy zbyt łatwowiernie ulegli natarczywym namowom kilku krzykaczy ze wsi Bogucin.

Myślę, że Rada Gminy Jastków postąpiła zbyt lekkomyślnie i nierozważnie apelując o usunięcie nazwy „Jastków” z mapy dróg o europejskiej randze. Żaden z radnych głosujących za apelem nie konsultował tego pomysłu ze społecznością lokalną Gminy Jastków. Nikt nie zapytał naszych mieszkańców czy chcieliby, aby nazwa naszej Gminy zniknęła z map i znaków drogowych naszego kraju i Europy. Myślę, że odpowiedź byłaby oczywista. Nadanie węzłowi na drodze międzynarodowej nazwy „Jastków” stanowi dla naszej Gminy i Jej mieszkańców szczególne wyróżnienie i odebranie nam tego przywileju byłoby niepowetowaną stratą.

Zgodnie z zasadami nadawania nazw poszczególnym węzłom, Jastków położony jest jako najbliższa miejscowość po zjeździe z trasy S-17 w kierunku Lublina. Ma to olbrzymie znaczenie dla promocji naszej Gminy oraz dla jej dalszego rozwoju gospodarczo – infrastrukturalnego. Jastków nie tylko jest kojarzony z miejscowością. Tak nazywa się nasza Gmina pomimo, że Jej siedziba położona jest na terenie wsi Panieńszczyzna.

Jeżdżąc po Polsce i Europie spotyka się nazwy węzłów drogowych niekoniecznie związanych z ich położeniem geograficznym np. węzeł „Grunwald” na drodze S-7. Ponadto, w naszym województwie zmianom uległa większość nazw węzłów np. a „Lubartów” na „Lublin-Rudnik”; z „Włodawa” na „Lublin-Tatary”, z „Mełgiew” na „Piaski-Zachód” itd.

Uważam, że radni kierując się źle pojętą solidarnością z przedstawicielami sąsiedniej miejscowości Bogucin w Gminie Garbów, podpisując się pod Apelem zapomnieli, że treść złożonego przez nich ślubowania, zobowiązuje ich do kierowania się interesami Gminy, w której zostali wybrani i dobrem jej mieszkańców. Wystosowany do Państwa Apel wyraźnie zaprzecza takiemu zobowiązaniu i nie świadczy dobrze o postawie tych radnych narażając Gminę Jastków na wstyd i pośmiewisko. Radni nie zdają sobie sprawy, że akcja zmiany nazewnictwa węzła może być wynikiem lokalnych rozgrywek naszych sąsiadów. Bo dlaczego z taką inicjatywą nie wystąpiła do Rady Gminy Jastków – Rada Gminy Garbów, albo do mnie – Wójt Gminy Garbów. Mieszkańcy wsi Przybysławice również nie występowali do Gminy Nałęczów z protestem, gdy okazało się, że węzeł „Przybysławice” zmienił nazwę na „Nałęczów”. Tylko w Bogucinie akcja kilku miejscowych nadgorliwców toczących lokalne rozgrywki sieje ludziom w głowach zamęt i może doprowadzić do społecznego niezadowolenia.

Mając na uwadze powyższe, jako przedstawiciel wspólnoty samorządowej Gminy Jastków i Jej mieszkańców, a także czując się lokalnym patriotą, apeluję do Państwa o zignorowanie „Apelu” 9 Radnych Gminy Jastków i o niezmienianie nazwy węzła z „Jastków” na „Bogucin”.

Wójt Gminy Jastków – Zbigniew Samoń

20 komentarzy

 1. Jerry pisze:

  Na wstyd i pośmiewisko wystawia się tylko i wyłącznie Wójt Jastkowa, który nie potrafi przedstawić swojego zdania ludziom prosto w oczy, tylko oczernia ich za ich plecami. W terminologii powszechnej występuje określenie “trolla internetowego”, który potrafi krzyczeć na forach internetowych, a brak mu cywilnej odwagi by przedstawiać swoje argumenty (choć nawet w piśmie p. Wójta brak argumentów logicznych)w świecie realnym. Niestety chyba to zjawisko wkracza także do polityki…

 2. Pawlo pisze:

  Wygląda na to, że Wójt Jastkowa nie rozumie radnych swojej gminy. Radni wyraźnie mówią o odstąpieniu nazwy węzła “Jastków” na rzecz nazwy “Bogucin” oraz o zmianie węzła w Dąbrowicy na nazwę “Jastków-Dąbrowica”. Logicznie myśląc Jastków nie ma nic do stracenia. Albo GDDKIA uwzględni apel i w Dąbrowicy węzeł będzie nosił nazwę “Jastków-Dąbrowica”, albo wszystko zostanie po staremu i w Bogucinie węzeł będzie się nazywał “Jastków”. Gmina Jastków może tylko zyskać, ponieważ węzeł w Dąbrowicy jest bardziej atrakcyjny ze względu na połączenie obwodnic wokół Lublina. A Wójt oskarża radnych o lekkomyślność i nierozwagę… śmiech.

 3. krzykacz z Bogucina pisze:

  Teraz wójt broni nazwy Jastków na obcej ziemi? A gdzież był ten lokalny patriota, kiedy rabowano mu nazwę na kluczowym węźle w Dąbrowicy?

 4. Iv pisze:

  Pragnę na marginesie zauważyć, iż nawoływanie przez Wójta Gminy do zignorowania apelu Radnych tej Gminy stoi w sprzeczności z Ustawą o samorządzie gminnym, zgodnie z którą organem stanowiącym jest Rada Gminy zaś Wójt Gminy jest organem wykonawczym. Osoba sprawująca urząd Wójta Gminy winna tę elementarną wiedzę posiadać.Nie można wykonywać ustanowień Rady Gminy, jednocześnie nawołując do ich ignorowania.

 5. Robert pisze:

  To nasze spotkanie z radnymi Jastkowa było wzorem kultury i klasy dialogu lokalnego, co zresztą zostało uwiecznione na nagraniu. Obrażanie nas tak haniebnymi słowami (może to zaraźliwe jest) oznacza albo utratę panowania nad sobą, a tym samym utratę panowania nad gminą, lub też wyrafinowane zło i złośliwość, której jad zatruje tego, kto go wypuścił panie wójcie Samoń.

 6. audytor pisze:

  Proponuję mu zrobić taki sam audyt jak robi Nasz Garbów naszemu towarzystwu. To powinno go otrzeźwić.

  Prosimy o przesyłanie rad i sugestii o co należy spytać pana Samonia.

  Może zacznijmy od sprawy przesunięcia autostrady w Sieprawicach. Podobno pan wójt Jastkowa był właścicielem działki, przez którą akurat przebiegła po zmianie autostrada.

 7. bogucin pisze:

  W jakim my kraju żyjemy?!
  Rada swoje -wójt swoje….paranoja

 8. Aga pisze:

  To wójt gminy Jastków zachował się delikatnie mówiąc niewłaściwie, a nie radni. Ciekawe co wpłynęło na taką postawę.

 9. bogucin 2 pisze:

  zagłosowali tak jak byśmy chcieli by nas szybko spławić -może to było ukartowane by ładnie wypaść i bez udawadniania swoich racji – radni zagłosowali za zmianą wiedząc że wójt zawetuje ich wniosek o zmianę nazwy…
  [b]Czy ma teraz tam pojechać bliczniejsza bogucka grupa?[/b]

  • red pisze:

   Nie sądzę, aby metoda, o której wspomina bogucin 2 miała w tym przypadku zastosowanie. Przewodniczący Rady i jego zastępca (bo to ich głosy zaważyły na przyjęciu satysfakcjonującej nas uchwały) są zbyt poważnymi ludźmi, aby pójść na taki układ. Pierwszy z nich stoi na czele rady już chyba piątą kadencję, a drugi jest lekarzem weterynarii i wykładowcą uniwersyteckim .Wydaje się, że zniesławienie tych panów przez jastkowskiego wójta nie pozostanie bez echa. Nie przesądzając niczego, będziemy wnikliwie obserwować dalsze ruchy w tej sprawie. Tym bardziej, że doszło do bezprecedensowych wydarzeń, ponieważ pan Samoń ogłosił w swojej gminie nową formę ustroju, czyli dwuwładzę. Ciekawe, jak na takie zachowanie zareaguje jego bezpośredni zwierzchnik – Wojewoda. Równie ciekawa będzie reakcja GDDKiA, bo formalnie nikt z Rady Gminy Jastków nie sprzeciwił się oddaniu nam nazwy węzła, więc teoretycznie histeryczny apel wójta powinien trafić do kosza.

 10. bgn pisze:

  Miejmy nadzieję że się ocknie wójt, radni zagłosowali na rzerz Bogucina więc może faktycznie nie ma co się zbytnio zamartwiać

  • ajan pisze:

   Dobrze by było, aby publicznie przeprosił tych, których ośmieszył i znieważył.Podreperowałby honor swój i swojej gminy,ale czy go na to stać?

 11. tom pisze:

  Gdyby nie takie miejsca jak np.”TO” moglibyśmy o sprawie się wogóle nie dowiedzieć. Na wysłane pismo dali by odpowiedź że nie ma możliwości zmiany nazwy a czy ktoś się sprzeciwiał czy też nie to była by nadal cisza jak w większości spraw.Żyliśmy do tej pory w ogromnej nieświadomości a raczej niedoinformowaniu

 12. Krzysztof pisze:

  Nawet gdyby Wójt Samoń miał rację to nie znaczy, że wolno mu drugiego człowieka publicznie obrażać i mieszać z błotem.

 13. Robert pisze:

  Myślę tak. Albo ten człowiek nas publicznie przeprosi, albo musimy wymóc to na nim sądownie. Rzecz to niesłychana, aby urzędnik ubliżał zwykłym ludziom i nawet własnym radnym. Trzeba mu postawić publicznie ultimatum i dać jakiś czas na reakcję. Jeśli nie przeprosi, zobaczymy się w sądzie. Myślę, 10 000 wpłacone np. na BKS Bogucin dobrze mu zrobi. Co wy na to?

 14. Aaaaa pisze:

  Jestem zszokowana i bardzo zniesmaczona postawą wójta gminy Jasków. Panu wójtowi ewidentnie zabrakło odwagi cywilnej, by publicznie powiedzieć, co myśli o inicjatywie mieszkańców Bogucina, a nie kilku “krzykaczy”. Napisać potrafi każdy, co innego powiedzieć to prosto w oczy. Pan Wójt pokazał brak klasy i swój lekceważący stosunek do innych ludzi, tak Radnych, wybranych przez mieszkańców gminy, jak i osób z Bogucina. Pisanie o kimś ‘”krzykacz” w oficjalnych pismach, a co za tym idzie obrażanie innych osób, to po prostu skandal. Takie słowa w ustach włodarza gminy są po prostu niedopuszczalne, a w dodatku z treści artykułu wynika, że także bezpodstawne. Chętnie zobaczyłabym nagranie z tego spotkania – tak zachowanie mieszkańców Bogucina, jak i samego wójta, który nie miał odwagi publicznie zabrać głosu w sprawie. Na wstyd i pośmiewisko nie narazili się uczestnicy tego spotkania, a jedynie wójt gminy Jastków. Tak bardzo, jak jestem zażenowana jego postawą, tak bardzo jestem pełna podziwu dla Radnych, którzy potrafili sprawiedliwie odnieść się do sytuacji z nazwą węzła.

 15. Krzysztof pisze:

  Popieram propozycję Roberta. Tym bardziej, że z komentarzy, których poziom jest o wiele wyższy niż ten, jaki zaprezentował wójt gminy Jastków, należy wnioskować, że jego naganne zachowanie powinno podlegać surowej ocenie.

 16. Robert pisze:

  A tak swoją drogą to pierwszy krok powinni zrobić radni z Bogucina, którzy przecież byli z nami w Jastkowie.

 17. AgaSZ pisze:

  Powtórzę za poetą : …”i ja tam byłam ..” i z całą odpowiedzialnością zapewniam, że nasza delegacja nie zasłużyła sobie na tak wyszukane “komplementy”jakimi “poczęstował ” nas w swoim wystąpieniu “Miłościwie Panujący ” w Jastkowie wójt.
  Byłam , i nadal jestem, dumna z postawy i wypowiedzi : Lidki, Krzyśka, Sławka i Roberta – rzeczowo i na temat.Pełna kultura i klasa.Tak trzymać!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.