Historia i cele zespołu

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego powstał 3 października 2011r. z inicjatywy Pani Moniki Pirbudagian-Fiutek i Jadwigi Flisiak, w ramach współpracy Filii Bibliotecznej w Bogucinie i Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie. Instruktorem i choreografem zespołu jest Monika Pirbudagian-Fiutek. Akompaniament muzyczny tworzy Mariusz Gajosz- nauczyciel miejscowej szkoły. Zespół jest integralną częścią Stowarzyszenia „Mój Bogucin”, natomiast zajęcia taneczne prowadzone są w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.

Repertuar grupy to pieśni, melodie i tańce regionalne z regionu i makroregionu lubelskiego, m.in. „Polka Lubelska”, ”Walczyk Lubelski-Świeć Miesiączku”, „Cygan” oraz piosenki ludowe np. „W moim ogródeczku” i „Kapuścinka”.

Istnienie zespołu ma na celu pielęgnowanie tradycji ludowych i zachowanie dziedzictwa narodowego utrwalanego w postaci śpiewu i tańca, a także promowanie naszej małej – „Ojczyzny Garbowszczyzny”.

Stowarzyszenie „MÓJ BOGUCIN”, w terminie od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r., realizowało projekt, który miał na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Działania “Kraina wokół Lublina” poprzez zakup strojów ludowych garbowskich dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Bogucinie.

Operacja zgodna była z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD “Kraina wokół Lublina” w zakresie celu ogólnego II: “Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych” – operacja związana była z zasobami kulturowymi obszaru (tradycyjną muzyką i tańcem  ludowym) oraz z celem szczegółowym “Działania i wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne integrujące mieszkańców i promujące obszar LGD – operacja polegała na promowaniu charakterystycznej dla obszaru LGD kultury ludowej (muzyki, pieśni i tańca oraz tradycyjnych strojów garbowskich.

Celem działalności Stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutowymi jest m.in.: integracja lokalnej społeczności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego.

W ramach Stowarzyszenia działa dziecięcy zespół pieśni i tańca  aktualnie w składzie 32  osobowym. Członkowie zespołu to dzieci w wieku od 7 do 12 lat mieszkające na terenie gminy Garbów. Działalność zespołu opiera się o pracę wolontariuszy – członków Stowarzyszenia. Organizowane są zajęcia muzyczne z nauką tańca. Repertuar zespołu to ludowe tańce tradycyjne oraz pieśni charakterystyczne dla naszego regionu z zachowaniem lokalnej  gwary.  Aby muzyka ludowa nie zaginęła konieczne jest jej jak najwierniejsze odwzorowywanie związane z doborem strojów oraz repertuaru.  Mając na uwadze powyższe,  Stowarzyszenie planuje popularyzowanie muzyki ludowej obszaru Lokalnej Grupy Działania na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach zespołów, oficjalnych imprezach dożynkowych itp., Występy zespołu pozwolą lokalnej społeczności poznać tradycyjną kulturę ludową obszaru, wygląd stroju garbowskiego oraz tańce charakterystyczne dla Lubelszczyzny.

Barierą w rozwoju zespołu  był brak profesjonalnych strojów ludowych uszytych według zachowanych tradycyjnych wzorców regionalnych-strój garbowski (wg. eksponatu zachowanego w Muzeum na Zamku Lubelskim). Przed realizacją projektu na występy sceniczne członkowie zespołu wypożyczali stroje od członkiń KGW Bogucin, co z uwagi na różnice w rozmiarze oraz niewystarczającą liczbę strojów nie przynosiło zamierzonego efektu. Korzystanie z wypożyczalni strojów i kostiumów artystycznych  wiązało się natomiast z ograniczeniami zarówno finansowymi jak i związanymi z terminami. Zakup  strojów w ramach projektu publiczne  prezentacje artystycznej twórczości ludowej oraz odpowiednią oprawę estetyczną występów. Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umożliwiło zakup 32 kompletów garbowskiego ludowego stroju: 16 męskiego i 16 żeńskiego. Garbowski strój ludowy wzorowany jest na stroju puławskim. Jego charakterystyczne elementy to upiększane haftem krzyżykowym ręcznym, mankiety i naprzyramienniki. Komplet  dziewczęcy składa się z:  bluzki, gorsetu, spódnicy, zapaski, korali. Komplet chłopięcy składa się z kamizelki i spodni.

W ramach realizacji projektu zespół występował na V-Festynie Rodzinnym w Garbowie, Gminno-Parafialnych Dożynkach w Bogucinie oraz na Festynie „Wioska LGD” organizowany w ramach Dożynek Powiatu Lubelskiego. W nowych strojach Zespół Pieśni i Tańca uświetnił spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych w GOPS w Garbowie. Zorganizowano również występ zespołu w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie z okazji święta Dnia babci i dziadka. W imprezie wzięło udział ponad 200 osób. Podczas imprezy zorganizowano dodatkowo poczęstunek połączony z degustacją potraw regionalnych. Uroczystość miała na celu poprawienie atrakcyjności folkloru wsi oraz zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego obszaru Gminy Garbów oraz Lokalnej Grupy Działania “Kraina wokół Lublina”. Wpłynęła ponadto na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej z wykorzystaniem wkładu i aktywności lokalnej społeczności.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  24 805,81 zł, w tym dofinansowanie 17 364,06zł, wkład własny 7441,75 zł w tym niepieniężny 1132,21 zł.

 

„Zakup strojów dla „Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca ” w Bogucinie

Projekt nr. 01205-6930-UM032279/12 na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, został zakończony i rozliczony ze środków PROW. Z tych funduszy refundowane zostały koszty zakupu strojów dla „Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca ” w Bogucinie, do momentu rozliczenia projektu środki na sfinansowanie ich zakupu zostały pożyczone od Gminy Garbów.

Koszule dla chłopców z „Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca” w Bogucinie zostały natomiast zakupione przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. B. Pietraka w Garbowie.

Serdecznie dziękujemy Gminie Garbów i  GBP im. B. Pietraka w Garbowie za okazanie wsparcia, bez którego nie byłoby możliwe skorzystanie ze środków unijnych.

DSCN3118 DSCN3119

Występy Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Bogucinie:

Rok 2012

1.     Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej
w Bogucinie – 26.01.2012 r.

2. IX Garbowskie Spotkania Taneczne – 21.04.2012 r.

– podczas których debiutujący Zespół Pieśni i Tańca Ludowego w Bogucinie został wyróżniony za układ: „Polka Lubelska” i „Walczyk Lubelski”.

3.     Festyn: „Lotnicy Ziemi Garbowskiej” w Garbowie –20.05.2012 r.

4.     Piknik Rodzinny – Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Bogucinie – 30.05.2012 r.

5.     V Festyn Rodzinny: „Bo wszystkie dzieci nasze są” w Garbowie – 24.06. 2012 r.

6.     Dożynki Gminno-Parafialne w Bogucinie – 26.08.2012 r.

7.     Festyn – „Wioska LGD” w ramach Dożynek Powiatu Lubelskiego
w Radawcu zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”. -2.09.2012 r.

Rok 2013

1. Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Garbowie – 5.01.2013 r.

– podczas spotkania Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca wystąpił po raz pierwszy w nowych strojach ludowych garbowskich zakupionych w ramach operacji pn. ”Zakup strojów dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Bogucinie”, realizowanej przez Stowarzyszenie „Mój Bogucin”, w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r. Projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”

2. Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej
w Bogucinie 23.01.2013 r.

3. X Garbowskie Spotkania Taneczne – 27.04.2013r.

4. Festyn rekreacyjno – sportowy w Bogucinie – 21.07.2013 r.

5. Dożynki Gminno – Parafialne w Garbowie – 25.08.2013 r.

6. Otwarcie Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja” w Wojciechowie – 25.08.2013r.