Dzielimy Fundusz Sołecki

Każdy mieszkaniec naszej gminy może mieć wpływ na to, jak wydawane są pieniądze z budżetu gminy. Jak? Biorąc udział w dzieleniu części tego gminnego budżetu – funduszu sołeckiego.

We wrześniu ruszają zebrania sołeckie. To na nich podejmowane będą ważne decyzje, na co wydać przypadające sołectwom pieniądze.

Przypominamy, że wniosek, na co przeznaczyć fundusz, musi dotyczyć przedsięwzięć, które powinny spełnić trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Garbów. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Może złożyć go sołtys, rada sołecka albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Tegoroczne zebranie odbędzie się  2 września w lokalu tutejszej Szkoły Podstawowej. Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniu. W ten sposób mamy szansę współdecydować o tym, jak rozwija się nasza miejscowość!