Zmiany w gospodarowaniu nieczystościami ciekłymi i odpadami.

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Garbów posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić odpowiedni druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Garbowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2018r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są:

Wypełnione druki należy składać:

  • osobiście do Urzędu Gminy Garbów pok. 5,
  • drogą pocztową na adres Urząd Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów,
  • pocztą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie,  na poszczególnych  posesjach.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Garbów są następujące podmioty:

Zmieniają się również warunki odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny na rok 2019/2010. Wszelkie informacje znajdują się na poniższej grafice, a harmonogram wywozu dodatkowo widoczny jest na pasku bocznym w rubryce “Wywóz odpadów”.

Poniżej podajemy miejsce odbioru odpadów, które nie należą do odpadów komunalnych ani odpadów zbieranych w sposób selektywnych i odbieranych każdego miesiąca z naszych posesji.