Fundusz Sołecki 2020 – podzielony

Zebranie wiejskie w Bogucin zwołane przez sołtys Anetę Wolińską na poniedziałek – 9 września 2019 roku rozpoczęło się o godz.19.15. W zebraniu uczestniczył Wójt – Kazimierz Firlej. Celem  spotkania był wybór zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego do ujęcia w budżecie gminy Garbów na rok 2020.

Wnioski
Fundusz Sołecki na 2020 rok opiewa na kwotę 41 276,20 zł. Wyboru zadań i zgłaszania wniosków dokonuje: sołtys; radni; mieszkańcy, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu propozycji (wraz z listą poparcia co najmniej 15 mieszkańców) do sołtysa wsi.
W tym roku wpłynęły następujące propozycje rozdysponowania funduszu:

1) Zakup kosiarki dla Bogucińskiego Klubu Sportowego – 16 000 zł
2) Zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb funkcjonowania wiejskiej strony internetowej bogucin.net – 2 500 zł
3) Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 2 000 zł
4) Działalność Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca “Bogutki” – 4 000 zł
5) Organizacja corocznego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – 4 500 zł
6) Karnawałowe Spotkanie Kabaretowe – 3 000 zł
7) Turniej Tenisa Stołowego – 600 zł
8) Budowa ogrodzenia przy boisku szkolnym – 15 0000 zł
9) Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci podczas ferii zimowych – 4 000 zł.
Razem: 51 600 zł.
Uchwały
Po burzliwej dyskusji uchwalono, że w 2020 roku z Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane następujące propozycje:

1) Zakup kosiarki dla Bogucińskiego Klubu Sportowego – 16 000 zł
2) Zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb funkcjonowania wiejskiej strony internetowej bogucin.net – 2 476,20 zł
3) Działalność Koła Gospodyń Wiejskich – 2 000 zł
4) Działalność Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca “Bogutki” – 4 000 zł
5) Organizacja corocznego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego – 3 500 zł
6) Karnawałowe Spotkanie Kabaretowe – 0 zł
7) Turniej Tenisa Stołowego – 300 zł
8) Budowa ogrodzenia przy boisku szkolnym – 10 000 zł
9) Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci podczas ferii zimowych – 3 000 zł
Razem: 41 276,20 zł

Na zebraniu, w którym uczestniczyło 29 osób, dokonano też przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Pierwotnie mieszkańcy II Kolonii Bogucińskiej wnioskowali o sporządzenie projektu oświetlenia na jednym z odcinków tej części Bogucina. Zmiana zgłoszona dzisiaj miałaby dotyczyć sporządzenia projektu oraz postawienia dwóch lamp na odcinku, którego dotyczył poprzedni wniosek.
Kwota przesunięcia to 10 000 zł.

Inne sprawy
Mieszkańcy Bogucina mieli też kilka innych kwestii do omówienia podczas zebrania, dotyczących m. in. :
– zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu niektórych dróg w Bogucinie,
– projektu budowy świetlicy wiejskiej,
– lokalizacji mini siłowni napowietrznej,
– funkcjonowania placu zabaw,
– oświetlenia przydrożnego w Bogucinie,
– problemu wad w chodnikach.
Na ile uda się rozwiązać omawiane kwestie, pokaże życie. Pokażą też mieszkańcy Bogucina realizując uchwalone zadania ze środków Funduszu Sołeckiego na 2019 i 2020 rok.