Bogucińskie dziewięcioraczki cz. 2

Jak wypadamy na tle naszych bliźniaczych imienników? Oto jest pytanie. Żeby na nie odpowiedzieć należy porównać kilka dziedzin, które wysuwają się na pierwszy plan w kryteriach oceny dla takich społeczności jak my. 

 

Demografia

W statystykach posłużę się danymi sprzed 7. lat, bo to one na tę chwilę są najbardziej dostępne. Bez wątpienia, ilość mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat, w poszczególnych wioskach znacznie się zmieniła, ale na użytek tego artykułu przyjmijmy, że proporcje zostały zachowane. Według przyjętych w ten sposób kryteriów znajdujemy się na pozycji nr 2 wśród dziewięcioosobowego „rodzeństwa”, z czego kobiety stanowią u nas najwyższy odsetek, bo aż 52,7% ogółu a mężczyźni 47,3%. Na przeciwległym biegunie jest Bogucin z gminy Opinogóra Górna – 39% kobiet i 61% mężczyzn. Jeśli chodzi o udział procentowy, wśród mieszkańców gminy, jesteśmy niekwestionowanym liderem. Ludność naszej wsi to 12% ludności gminy Garbów. Pozostałe Boguciny mają znacznie mniejszy udział wynoszący średnio 3,1 procenta wśród ludności swoich gmin.

Historia

Najstarszymi z Bogucinów są miejscowości z powiatu olkuskiego: Bogucin Mały i Bogucin Duży – nasi starsi bracia, oraz Bogucin z gminy Swarzędz. Pierwsze wzmianki o tych wioskach pochodzą z XIII wieku. My w tej klasyfikacji znajdujemy się tuż za nimi, ale tylko my możemy pochwalić się najbogatszą dokumentacją historyczną naszej wioski, spisaną na kartach wydanej publikacji [link]. Jednym z najmłodszych, o ile nie najmłodszym w tym gronie wydaje się być Bogucin z gminy Garbatka-Letnisko, który powstał w połowie dziewiętnastego wieku.

Organizacje i aktywność społeczna

Tu (nie chwaląc się), jesteśmy czempionami. Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Sportowy BKS, Stowarzyszenie „Mój Bogucin”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca BOGUTKI, Izba Regionalna, portal internetowy Bogucin.net. Do tego dochodzi niedawna aktywność naszej młodzieży skupionej wokół projektu „Równać szanse” i ogólno-wiejskie zaangażowanie podczas corocznych Festynów Sportowo-Rekreacyjnych. Biorąc pod uwagę bezdomność większości tych organizacji można śmiało uznać fakt tak dużego zaangażowania społecznego jako fenomen na skalę ogólnopolską.

Sołectwa i sołtysi

Ilość sołectw tworzących wraz z miejscowościami o nazwie Bogucin gminne jednostki administracyjne jest bardzo zróżnicowana. Gmina Raciąż skupia aż 52 sołectwa, a Garbatka-Letnisko tylko 9. W Garbowie jest ich 15. W większości Bogucinów władza wiejska skupiona jest w rękach mężczyzn. Tylko u nas i w Bogucinie z gminy Opinogóra Górna rządzą kobiety.

Świątynie, remizy i świetlice wiejskie

W tym miejscu nie wiadomo, co napisać, bo w tej kategorii jesteśmy na ostatniej pozycji, w porównaniu do ośmiu “bliźniaków”.  Każdy z Bogucinów ma na swoim terenie, któryś z wyżej wymienionych obiektów, czy to sakralnych, czy społecznych, czy kulturalnych. Niektóre z nich posiadają nawet wszystkie z tych budynków. Natomiast, my wciąż i nadal, od kilkudziesięciu lat wałęsamy się, jak bezpańskie psy, po „chałupkach” i oborach. Nikt z mieszkańców nie myśli o budowie kaplicy i jednostki straży pożarnej, ale brak świetlicy wiejskiej jest dla nas – Bogucinian szczególnie drażliwym tematem, który omówimy w odrębnym artykule.