Nowe władze samorządowe Gminy Garbów

Umilkły echa wyborów samorządowych w naszej gminie. Może jeszcze nie wszystkim udało się pogodzić z ich wynikami, ale życie społeczne toczy się dalej swoim rytmem i osobom, którym powierzono społeczny mandat zaufania przychodzi mierzyć się z zadaniami, jakie świadomie przyjęli na swoje barki.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami zwołana została pierwsza sesja Rady Gminy Garbów VIII kadencji, na której dokonano zaprzysiężenia wójta Kazimierza Firleja i wyboru przewodniczącego oraz zastępcy Rady Gminy.

Przewodniczącym został Piotr Adamczyk, a jego zastępcą Stanisław Sumorek.

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, definiując przedmiot ich działania oraz składy osobowe. Pracami komisji kieruje przewodniczący.

Do zadań gminnych komisji należy szczególnie:

♦    opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
♦    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
♦    stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
♦    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radę, wójta, inne komisje oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
♦    kontrola jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych gminy w zakresie kompetencji danej komisji.

Korzystając z powyższych uprawnień Rada Gminy Garbów powołała 5 komisji:

♦  Komisja Rewizyjna
♦  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
♦  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy
♦  Komisja Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia
♦  Komisja Rolnictwa

Skład Komisji Rewizyjnej:

– Agnieszka Irena Pasternak – przewodnicząca
– Waldemar Paruch – z-ca przewodniczącego
– Marcin Czesław Sokołowski – członek
– Andrzej Dariusz Beda – członek
– Andrzej Stanisław Filipek – członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

– Waldemar Paruch – przewodniczący
– Bożena Jadwiga Grabarz – z-ca przewodniczącego
– Andrzej Stanisław Filipek – członek
– Stanisław Wiesław Garnek – członek
– Marcin Czesław Sokołowski – członek

Skład Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy:

– Stanisław Wiesław Garnek – przewodniczący
– Sylwester Pszczoła – z-ca przewodniczącego
– Lidia Michoń – członek
– Jacek Poleszak – członek
– Piotr Chabros – członek
– Andrzej Dariusz Beda – członek
– Mariusz Łukasz Szalast – członek

Skład Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Zdrowia:

– Lidia Michoń – przewodnicząca
– Piotr Chabros – z-ca przewodniczącego
– Agnieszka Irena Pasternak – członek
– Marcin Czesław Sokołowski – członek
– Andrzej Stanisław Filipek – członek
– Bożena Jadwiga Grabarz – członek
– Stanisław Pikul – członek

Skład Komisji Rolnictwa:

– Jacek Poleszak – przewodniczący
– Stanisław Pikul – z-ca przewodniczącego
– Mariusz Łukasz Szalast – członek
– Sylwester Pszczoła – członek
– Andrzej Dariusz Beda – członek

Całej nowej piętnastoosobowej radzie życzymy owocnych działań i osiągnięcia zamierzonych celów, wierząc, że na początku i końcu podejmowanych przez nich decyzji będzie stać przede wszystkim mieszkaniec.

Od VIII kadencji obrady są transmitowane i umieszczane do wglądu osób zainteresowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbów, w zakładce gmina /Biuletyn Informacji Publicznej / Sesje Rady Gminy Garbów/Nagrania Sesji Rady Gminy Garbów VIII kadencji samorządu.
Bezpośredni link do nagrania. 

Fot. Głos Garbowa