Zasiłek rodzinny z Niemiec – uwaga zmiany!

Wprawdzie nie wiem, jak szerokie grono osób może zainteresować ten temat, ale mimo tej niewiedzy kilka słów nakreślę. Rzecz dotyczy niemieckich świadczeń rodzinnych, a konkretnie zasiłku rodzinnego – Kindergeld, do którego uprawnieni są nie tylko obywatele Niemiec, ale również obywatele UE pracujący w Niemczech.  W obecnym stanie prawnym osoby uprawnione mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku do 4 lat wstecz tj. – jeśli złożą wnioski (w Niemczech nie liczy się data wysyłki, lecz data doręczenia) do końca 2017 roku – mogą uzyskać świadczenie za okres od 01.01.2013 roku. Natomiast od 01.01.2018 roku – już tylko za 6 ostatnio przepracowanych miesięcy.

Zasiłek rodzinny z Niemiec przysługuje osobie legalnie zatrudnionej na terenie Niemiec, która ma pod opieką dzieci (może to być zarówno ojciec dzieci pracujący w Niemczech, albo matka przebywająca z dziećmi w Polsce). Kindergeld można uzyskać na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności lub dłużej, pod warunkiem, że kontynuuje naukę (wówczas zasiłek ten można pobierać do 25 roku życia dziecka).

Osoba ubiegająca się o Kindergeld musi spełniać poniższe warunki:

 • Posiada numer „ Identyfikationsnummer” na terenie Niemiec

 • Posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec

 • Opłaca niemieckie ubezpieczenie społeczne lub w przypadku osób oddelegowanych do pracy na terenie Niemiec –posiada zaświadczenie o opłacaniu składek w Polsce, tzw. A1

 • Aktualnie jest zatrudniona na terenie Niemiec

 • Posiada zameldowanie na terenie Niemiec lub dokumenty świadczące o przebywaniu na terenie Niemiec co najmniej 183 dni w roku (rachunki za wynajem mieszkania, umowa najmu mieszkania itd.)

Zasiłek rodzinny „Kindergeld” jest wypłacany co miesiąc, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca pracy. Możliwe jest uzyskanie świadczenia jeszcze w ciągu miesiąca od ustania zatrudnienia w Niemczech.

Wysokość wypłacanego zasiłku w 2017 roku :

192 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko

198 EUR miesięcznie na trzecie dziecko

223 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Wysokość wypłacanego zasiłku w 2016 roku :

190 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko

196 EUR miesięcznie na trzecie dziecko

221 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Wysokość wypłacanego zasiłku w 2015 roku :

188 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko

194 EUR miesięcznie na trzecie dziecko

219 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Wysokość wypłacanego zasiłku w latach 2013 – 2014 roku :

184 EUR miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko

190 EUR miesięcznie na trzecie dziecko

215 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko

Łatwo policzyć, czy warto „zakręcić” się i skompletować dokumenty do Kindergeld.
Niestety jest ich cały stos, ale przy odrobinie determinacji, można ten stos ułożyć:

 • kopia dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (Identyfikationsnummer) na terenie Niemiec
 • decyzja MOPS/GOPS  o odmowie lub przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz świadczenia 500 plus w Polsce albo zaświadczenie o nie pobieraniu tych świadczeń – dokumenty przetłumaczone na j. niemiecki
 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny poświadczone przez USC lub Biuro ewidencji Ludności
 • umowy wynajmu mieszkania w Niemczech
 • dokumenty roczne od niemieckiego pracodawcy za okres wnioskowania ( LOHNSTEUERBECHEINIGUNG)
 • kopie miesięcznych odcinków od niemieckiego pracodawcy za okres 3 ostatnich miesięcy (ABRECHNUNG)
 • niemieckie decyzje podatkowe za okresy wnioskowane (STEUERBESCHEID)
 • akt urodzenia dziecka/dzieci na druku EU (oryginał)
 • akt małżeństwa na druku UE (oryginał)
 • kolorowe kopie dokumentów tożsamości ( wnioskodawcy i małżonka/partnera)
 • poświadczenie od pracodawcy nie starsze niż 1 miesiąc/ A1
 • zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli były opłacane w Niemczech
 • zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego
 • zaświadczenie o nauce w szkole

W Polsce istnieje szereg firm (nawet w Lublinie), które zajmują się usługą uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech.
Pobieranie w Polsce zasiłku rodzinnego oraz świadczenia 500 plus nie wyklucza uzyskanie Kindergeld, który będzie wypłacany jako różnica między świadczeniami w Polsce a świadczeniem w Niemczech.